Microsoft Office Live Add-in 2.0.4024.1

Microsoft Office Live Add-in 2.0.4024.1

Microsoft – 1,3MB – Freeware
ra khỏi 204 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Các add-in mở và lưu tài liệu trực tiếp từ Microsoft Office Word, Office Excel và Office PowerPoint cho Microsoft Office Live Workspace.

Office Live Add-in sẽ cài đặt tùy chọn trình đơn mới trong Microsoft Office 2007 và một thanh công cụ trong Microsoft văn phòng XP và Microsoft Office 2003. Bạn sẽ có thể mở các tài liệu trong Office Live Workspace trực tiếp từ Microsoft Office Word, Office Excel và Office PowerPoint. Bạn cũng sẽ có thể để lưu tập tin trực tiếp từ Microsoft Office Word, Office Excel, Office PowerPoint và Microsoft Office Live Workspace.

Nó sẽ thêm tùy chọn trình đơn mới đến văn phòng vì vậy bạn có thể mở và lưu tài liệu văn phòng của bạn trực tiếp từ Microsoft Office để Office Live Workspace.

Các văn phòng Live Cập Nhật 1.3 cho Microsoft Office Live Workspace làm cho làm việc với Microsoft Office chương trình nhanh hơn và cho phép bạn truy cập workspaces từ Microsoft Office Word, Excel và PowerPoint.

Office Live Cập Nhật 1.3 cài đặt bản Cập Nhật (1) hiệu suất để thực hiện bằng cách sử dụng Office Live Workspace với Microsoft Office chương trình nhanh hơn, (2) các đặt Office Live Add-in cho Microsoft Office cho phép bạn truy cập vào workspaces của bạn trực tiếp từ Word, Excel và PowerPoint, (3) các Firefox add-in cho phép người dùng của trình duyệt Firefox sử dụng Office Live Workspace với Microsoft Office.

Office Live Add-in cho biết thêm tùy chọn trình đơn mới trong một thanh công cụ trong Microsoft văn phòng XP và Office 2003 và 2007 Microsoft Office Suite. Bạn sẽ có thể mở các tài liệu trong Office Live Workspace trực tiếp từ Word, Excel và PowerPoint. Bạn cũng sẽ có thể để lưu tập tin trực tiếp từ Word, Excel và PowerPoint Office Live Workspace.
Nếu bạn sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox, các Microsoft Office Live Workspace Plug-In cho Firefox cho phép bạn mở, chỉnh sửa và lưu tài liệu Microsoft Office trong Office Live Workspace trực tiếp từ trình duyệt bằng cách sử dụng Office Word, Excel và PowerPoint. Firefox là một nhãn hiệu đăng ký của Quỹ Mozilla.

Khi cài đặt trên một máy tính có một 2007 Microsoft Office Suite, Office Live Add-in thêm hai lệnh để trình đơn trong Office Word, Excel và PowerPoint Button: mở cửa từ Office Live và lưu đến Office Live. Khi cài đặt trên một máy tính có Microsoft Office XP hoặc Office 2003, Office Live Add-in thêm một thanh công cụ nhỏ trong Word, Excel và PowerPoint. Thanh công cụ này có ba nút: đi đến Office Live, mở và lưu. Khi bạn sử dụng các lệnh, bạn có thể cần phải đăng nhập bằng Windows Live ID kết hợp với Office Live Workspace. Sau đó, bạn thấy một danh sách của bạn workspaces và workspaces đã được chia sẻ với bạn trên Office Live Workspace.

Tổng quan

Microsoft Office Live Add-in là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.990 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Live Add-in là 2.0.4024.1, phát hành vào ngày 05/07/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/11/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 2.0.4024.1, được sử dụng bởi 89 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Office Live Add-in đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,3MB.

Người sử dụng của Microsoft Office Live Add-in đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Office Live Add-in!

Cài đặt

người sử dụng 3.990 UpdateStar có Microsoft Office Live Add-in cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản